“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi” (Mc 3, 35)

VĂN PHÒNG GIÁO XỨ

TIN GIÁO HỘI