CA ĐOÀN THIẾU NHI
 
                   Phụ trách / Coordinator: Trưởng Phêrô Nguyễn Huy
 
                   Hướng dẫn / Instructor: Anh Michael Nguyễn Dũng
 
                   Chương trình tập hát: Mỗi tối Thứ Sáu từ 8:00 PM - 9:30 PM
 
                   Trách nhiệm: Phụ trách hát Thánh lễ Thiếu Nhi hằng tuần