Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Khối Giáo Dục sẽ nhận đơn ghi danh đăng ký cho niên học kỳ I 2016-2017

Đơn Ghi Danh

Thông Tin Gia Nhập

Phiếu Mua Đồng Phục

“Ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, sẽ đến với tôi”