Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

bantin-2016-12-03.jpg bantin-2016-12-02.jpg bantin-2016-12-01.jpg bantin-2016-12-04.jpg bantin-2016-12-05.jpg bantin-2016-12-06.jpg

Bản

 Tin

 Tháng

 12

2016


Chúa

Nhật

III

-

IV

Mùa Vọng

“Ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, sẽ đến với tôi”