Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Thong bao Trai he.jpg DON XIN THAM DU.jpg Waiver.jpg

Don Xin Tham Du

Waiver

HungDong_domangtheo.jpg

Packing List

“Ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, sẽ đến với tôi”