Tin Thánh Địa
CÁC VỊ LÃNH ĐẠO KITÔ GIÁO Ở GIÊRUSALEM PHẢN ĐỐI CHÍNH PHỦ ISRAEN ĐÁNH THUẾ TÀI SẢN GIÁO HỘI
 
Trong một tuyên bố chung được đưa ra hôm Chúa nhật 23 tháng 6 vừa qua, các vị lãnh đạo Kitô giáo ở Giêrusalem đã phản đối việc chính quyền một số thành phố của Israen đánh thuế tài sản Giáo hội, nói rằng chính sách này làm xói mòn tính chất thánh thiêng của Giêrusalem và gây hại cho khả năng của Giáo hội trong sứ vụ trên phần đất này nhân danh các cộng đồng và giáo hội trên khắp thế giới.
 
Các ngài nhấn mạnh đến “những đóng góp đáng kể” của các tổ chức Kitô giáo khác nhau đang hoạt động ở Giêrusalem, bao gồm các khoản đầu tư vào “trường học, bệnh viện, nhà cho người già và cơ sở vật chất cho những người có hoàn cảnh khó khăn”.
 
Tuyên bố phản đối được ký bởi các vị lãnh đạo của Kitô giáo ở Thánh Địa. Trong Bản tuyên bố, các vị lãnh đạo Kitô giáo cũng bày tỏ mối quan tâm sâu xa về quyết định đánh thuế là đi ngược lại với những thỏa thuận lịch sử trong nhiều thế kỷ giữa các Giáo hội và những nhà cầm quyền dân sự. Ngoài ra, quyết định đánh thuế này tiêu biểu cho một cuộc công kích phối hợp đối với sự hiện diện của Kitô giáo ở Thánh Địa. Vì thế, bản tuyên bố yêu cầu nhà cầm quyền Israen hãy rút lại quyết định đánh thuế tài sản các Giáo hội.