Ngày Thế Giới bệnh nhân lần thứ 32
 
Ngày 11 tháng 2 hằng năm là Ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ghi nhớ ngày Đức Mẹ Maria hiện ra lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 2 năm 1858 trong số 17 lần hiện ra cho một thiếu nữ nông thôn 14 tuổi tên là Bernadette Soubirous ở làng quê hẻo lánh Lộ Đức bên nước Pháp. Thánh nữ Benadette đã được Đức Giáo hoàng Piô XI tuyên hiển thánh vào năm 1933.
 
Năm 1992, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập Ngày Thế Giới Bệnh Nhân và ấn định cử hành ngày này vào ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức (11 tháng 2) để khuyến khích việc cầu nguyện cho những ai đau yếu cũng như những người chăm sóc họ.
 
Năm nay, Sứ điệp Ngày Thế Giới Bệnh Nhân lần thứ 32 năm 2024 của Đức Thánh Cha Phanxicô có chủ đề trích từ sách Sáng thế ký: “Con người ở một mình thì không tốt” nhằm đào sâu tầm quan trọng nền tảng và sức mạnh chữa lành của các tương quan với tha nhân và với Thiên Chúa.