Bộ Giáo Lý Đức Tin nhắc nhở: “không được phép thay đổi công thức và chất liệu bí tích”
 
Hôm mùng 3 tháng 2 vừa qua, Bộ Giáo Lý Đức Tin đã ra thông cáo có tên là “Những Cử Chỉ và Lời Nói”, nhắc nhở rằng người cử hành bí tích không được phép thay đổi công thức và chất liệu bí tích, vì sự thay đổi này sẽ làm cho bí tích vô hiệu.
 
Thông cáo đề cập đến nhiều trường hợp, trong đó các Bí tích đã được cử hành một cách vô hiệu bởi vì những thừa tác viên đã thay đổi về chất thể hoặc mô thức của các Bí tích. Ví dụ, thay vì sử dụng công thức đã được thiết định cho Bí tích Rửa tội, người ta lại dùng công thức như “Nhân danh cộng đoàn... chúng tôi rửa con”.
 
Thông cáo của Bộ giải thích chất thể của bí tích là những cử chỉ, hành động, hoặc chất liệu như bánh, rượu, dầu, nước; còn mô thức là lời nói mang lại ý nghĩa siêu việt cho chất thể, biến đổi ý nghĩa thông thường của chất thể. Lời nói ấy luôn được đi từ Kinh thánh, ăn rễ sâu nơi truyền thống sinh động của Giáo hội và được Huấn quyền của Hội thánh xác định. Vì thế, không bao giờ chất thể và mô thể được thay đổi tùy thuộc ý muốn của cá nhân hoặc cộng đoàn.