Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Thiếu  Nhi  Thánh  Thể

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Thánh Giuse Ottawa

Ban Chấp Hành Đoàn

Website:   http://www.tntt.ca/index.php/phong-trao/doan/Ottawa

1. PT TNTT CAN: Đoàn Thánh Cả Giuse. Đoàn lập thành vào năm 1991, nhưng đã được đổi tên vào năm 1998 gọi là Đoàn Thánh Cả  Giuse, Tiến. Vào năm 2008 Đoàn Thánh Cả Giuse đã 10 năm kỷ niệm. Bổn mạng của Đoàn Thánh Cả Giuse vào ngày 19 tháng 3, Lễ Mừng Kính Thánh Giuse.


2. Phong trào TNTT nhằm hai mục đích tổng quát:

  1. Đào luyện thanh thiếu niên trở thành những con người kiện toàn và những Kitô Hữu hoàn hảo
  2. Đoàn ngũ hóa và hướng dẫn thanh thiếu niên loan truyền Tin Mừng Chúa Kitô và góp phần xây dựng xã hội.

Đoàn Thánh Cả Giuse sinh hoạt hàng tuần vào ngày Chúa Nhật, bắt đầu từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 6, giờ sinh hoạt từ 9:30 AM đến 11:00 AM, sau đó có ăn trưa và chuẩn bị tham dự Thánh Lễ 2, Lễ Thiếu Nhi, vào lúc 11:30 AM đến 12:30PM.


Đoàn Thánh Cả Giuse nhận các em gia nhập từ 7 tuổi trở lên, tuy nhiên khối Giáo Dục sẽ nhận các em độ 5 và 6 tuổi vào các lớp Tuổi Thơ. Mọi liên lạc, xin trực tiếp gặp với đoàn trưởng  A. Giuse Lê Công Huế trước và sau giờ sinh hoạt hoặc liên lạc qua email của Đoàn: tnttottawa@gmail.com