Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743 Giáo xứ Ðức Mẹ La Vang

Cha Chính xứ:

Lm. Antôn Nguyễn Quốc Dũng, DCCT

280 Wesley Avenue @ Evered Avenue

Ottawa, Ontario K1Z 0A2

CANADA

Điện thoại: (613) 663-5743

Email: lavang.ottawa@gmail.com

Văn phòng giáo xứ:

Thứ Hai: Nghỉ

Thứ Ba tới thứ Sáu: 5:00 PM - 8:00 PM

Thứ Bảy: 4:00 PM - 7:00 PM

Chúa Nhật: 9:00 AM - 1:00 PM