Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Giáo Lý Thiếu Nhi

Giáo lý Viên:

Lớp vỡ lòng:  

                 Trưởng Tammy Nguyễn & Trưởng Hà Trần

Lớp xưng tội rước lễ:

                  Trưởng Hạnh Lê & Trưởng Trang Đỗ

Lớp Ấu nhi:

                  Cô Thuỷ Đinh & Trưởng Vũ Hoàng

Lớp Thiếu Nhi:

                  Cô Kiều Loan Nguyễn & Trưởng Minh Lê

                  Trưởng Hạnh Hứa, Thầy Khôi Nguyễn


Lớp Nghĩa sĩ:

                  Thầy Chuyên Nguyễn, Trưởng Vân Lê

Lớp Hiệp sĩ:

                  Trưởng Loan Nguyễn & Trưởng Huế Lê