Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Ban Điều Hành Giáo XứĐiều Hành Giáo XứHội Đồng Tài Chánh:

A. Đinh Minh Triệu, chủ tịch - 613-825-8956

Ô. Lê Văn Minh


Ban Phụng Vụ:

Ô. Chu Quang Anh Dũng 613-725-3907


Ca Đoàn Cung Việt:

A. Nguyễn Văn Khôi 613-834-3067


Ca Đoàn Chứng Nhân:

A. Nguyễn Hoàng Hải 613-818-0509


Ca Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT):

C. Cecilia Nguyễn Flora Lan

Ban Giáo Lý:

Thầy Đỗ Tiến 613-800-1510


Đoàn TNTT:

A. Lê Công Huế 819-635-6579


Huynh Đoàn Đa Minh:

B. Nguyễn Thị Lợi 613-228-9982


Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:

B. Nguyễn Thi Phượng 613-218-8164


Hội Thăng Tiến Hôn Nhân:

Ô.B Ngô Phú & Kim Oanh 613-521-2974


Hội Phụ Huynh Thiếu Nhi:

Ô. Nguyễn Khắc Minh 613-526-2999

Cha xứ

Phê-rô Bùi Quang Tuấn

Phó tế

Michael Đỗ Duy Tiến