Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Ca Đoàn Thiếu Nhi

Phụ trách / Coordinator:     Cecilia Nguyễn Flora Lan

Hướng dẫn / Instructor:      Anh Michael Dũng Nguyễn

Điều khiển / Conductors:

Pianist:                               Cecilia Nguyễn Flora Lan & Trí Đinh

Guitarist:                            Trung Đinh     

Chương trình tập hát:         Friday 8:30pm - 9:30pm

Trách nhiệm:                      Thánh lễ thiếu nhi hằng tuần