Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Ca Đoàn Thiếu Nhi

Phụ trách / Coordinator:     Trưởng Phêrô Nguyễn Huy

Hướng dẫn / Instructor:      Anh Michael Nguyễn Dũng

Chương trình tập hát:         Mỗi tối Thứ Sáu từ 8:00 PM - 9:30 PM

Trách nhiệm:                       Phụ trách hát Thánh lễ Thiếu Nhi hằng tuần