Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Các Bí Tích

Bí tích Rửa tội ban cho ta đời sống mới của Chúa Giêsu. Bí tích thêm sức tăng cường đời sống ấy, đồng thời giúp ta gắn bó hơn với Hội Thánh và nhiệt thành làm việc tông đồ.

Các Bí Tích Các Bí Tích

Bí Tích: Mình Thánh Chúa

"Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." (Gioan 6, 51).

Sau khi các cháu bé được rửa tội, quý vị phụ huynh tiếp tục có trách nhiệm hướng dẫn đời sống đức tin cho các con em của mình. Điều cần thiết sau bí tích Rửa Tội là cho các con em tham dự các lớp giáo lý vỡ lòng và rước lễ lần đầu.

Rước Lễ là cùng nhau dâng lễ, cùng nhau bẻ bánh: "Tất cả các con cầm lấy mà ăn. Này là Mình Thầy, sẽ bị hiến tế vì các con" (Lc 22, 19). Trọng tâm của thánh lễ là phụng vụ Thánh Thể, rước Mình Thánh Chúa là lãnh nhận lương thực cho tâm hồn, lúc đó người tín hữu kết hợp một cách mật thiết nhất với Chúa Kitô. Chính lương thực tâm hồn này làm cho men của Đức Kitô hòa tan vào người Kitô hữu, qua đó sẽ trở nên men trong khối bột của cuộc sống hằng ngày.

Bí Tích: Thêm Sức

"Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng Bảo Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi." (Gioan 14, 16)

Trong bài diễn từ biệt ly, Chúa Giêsu loan báo không những Người ra đi mà còn vẫn ở lại với thế gian qua công trình tác động của Chúa Thánh Thần. Cùng với bí tích Rửa Tội và bí tích Thánh Thể, bí tích Thêm Sức hợp thành một tổng thể "những bí tích gia nhập Kitô giáo". Qua dấu chỉ xức dầu trên trán, người tín hữu lãnh nhận bí tích Thêm Sức được "đóng ấn", là ấn tín của Chúa Thánh Thần. Ấn tín này xác nhận một người hoàn toàn thuộc về Đức Kitô.

Giáo Hội luôn nhắc nhở: "Nhờ bí tích Thêm Sức, các tín hữu gắn bó với Giáo Hội cách hoàn hảo hơn, và được thêm sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần. Do đó, họ càng có bổn phận khẩn thiết hơn phải loan truyền và bảo vệ đức tin bằng lời nói cũng như việc làm, như những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô." (Ánh Sáng Muôn Dân, số 11)