Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Bản Tin

CN tháng 10/2017 XX VII-XX VIII: Trang 1 Trang 2

CN tháng 10/2017 XX V-XX VI: Trang 1 Trang 2

CN tháng 9/2017 XX III-XX IV: Trang 1 Trang 2

CN tháng 9/2017 : Trang 1

CN tháng 5/2017 Lễ Chúa Thánh Thần & Chúa Ba Ngôi: Trang 1 Trang 2

CN tháng 5/2017 IV-V  : Trang 1 Trang 2

CN tháng 4/2017 II-III  Phục Sinh: Trang 1 Trang 2

CN tháng 4/2017 CN Lễ Lá & Phục Sinh: Trang 1 Trang 2

CN tháng 3/2017 I-II  Mùa Chay: Trang 1 Trang 2

CN tháng 2/2076 V-VI Thường Niên: Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6

CN tháng 12/2016 III-IV Mùa Vọng: Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6

CN tháng 11-12/2016 I- II Mùa Vọng : Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6

CN tháng 11/2016 XXXI-XXXII Thường Niên: Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6

CN tháng 10/2016 XXVII-XXVIII Thường Niên: Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6

CN tháng 9/2016 XXIV-XXV Thường Niên: Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6

CN tháng 8/2016 XIX-XX Thường Niên: Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6ản Tin


Bản TinBản Tin