Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Bản Tin

CN tháng 5/2017 IV-V  Phục Sinh: Trang 1 Trang 2

CN tháng 4/2017 II-III  Phục Sinh: Trang 1 Trang 2

CN tháng 4/2017 CN Lễ Lá & Phục Sinh: Trang 1 Trang 2

CN tháng 3/2017 I-II  Mùa Chay: Trang 1 Trang 2

CN tháng 2/2076 V-VI Thường Niên: Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6

CN tháng 12/2016 III-IV Mùa Vọng: Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6

CN tháng 11-12/2016 I- II Mùa Vọng : Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6

CN tháng 11/2016 XXXI-XXXII Thường Niên: Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6

CN tháng 10/2016 XXVII-XXVIII Thường Niên: Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6

CN tháng 9/2016 XXIV-XXV Thường Niên: Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6

CN tháng 8/2016 XIX-XX Thường Niên: Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6

CN tháng 7/2016 XIII-XIV Thường Niên: Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6

CN tháng 6/2016 XI-XII Thường Niên: Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6

CN 29 tháng 5/2016 Lễ Mình Máu Thánh Chúa: Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6

CN 15 tháng 5/2016 Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6

Bản Tin 04-2016 CN IV - CN V Phục Sinh: Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5