Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Bản Tin

CN tháng 04/2018 Chúa Nhật IV-V Phục Sinh: Trang 1 Trang 2

CN tháng 04/2018 Chúa Nhật II-III Phục Sinh: Trang 1 Trang 2

CN tháng 03-04/2018 Chúa Nhật Lễ Lá - Phục Sinh: Trang 1 Trang 2

CN tháng 01-02/2018 IV-V B Thường Niên:: Trang 1 Trang 2

CN tháng 01/2018 II-III B Thường Niên:: Trang 1 Trang 2

CN tháng 12/2017 Mùa Vọng I-II: Trang 1 Trang 2

CN tháng 11/2017 XXXI-XXXII: Trang 1 Trang 2

CN tháng 10-11/2017 XXIX-XXX: Trang 1 Trang 2

CN tháng 10/2017 XX VII-XX VIII: Trang 1 Trang 2

CN tháng 10/2017 XX V-XX VI: Trang 1 Trang 2

CN tháng 9/2017 XX III-XX IV: Trang 1 Trang 2

CN tháng 9/2017 : Trang 1

CN tháng 5/2017 Lễ Chúa Thánh Thần & Chúa Ba Ngôi: Trang 1 Trang 2

CN tháng 5/2017 IV-V  : Trang 1 Trang 2

CN tháng 4/2017 II-III  Phục Sinh: Trang 1 Trang 2

CN tháng 4/2017 CN Lễ Lá & Phục Sinh: Trang 1 Trang 2

CN tháng 3/2017 I-II  Mùa Chay: Trang 1 Trang 2

CN tháng 2/2076 V-VI Thường Niên: Trang 1 Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6

Bản Tin