Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Bản Tin

CN tháng 09/2018 XXV-XXVI Thường Niên:: Trang 1 Trang 2

CN tháng 09/2018 XXIII-XXIV Thường Niên:: Trang 1 Trang 2

CN tháng 08-09/2018 XXI-XXII Thường Niên:: Trang 1 Trang 2

CN tháng 08/2018 XVIII-XIX Thường Niên:: Trang 1 Trang 2

CN tháng 07-08/2018 XVI-XVII Thường Niên:: Trang 1 Trang 2

CN tháng 07/2018 XIV-XV Thường Niên:: Trang 1 Trang 2

CN tháng 06-07/2018 XII-XIII Thường Niên:: Trang 1 Trang 2

CN tháng 06/2018 Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa & X TN: Trang 1 Trang 2

CN tháng 05/2018 Chúa Thánh Thần Hiện Xuống & Chúa Ba Ngôi: Trang 1 Trang 2

CN tháng 05/2018 Chúa Nhật VI-VII Phục Sinh: Trang 1 Trang 2

CN tháng 04/2018 Chúa Nhật IV-V Phục Sinh: Trang 1 Trang 2

CN tháng 04/2018 Chúa Nhật II-III Phục Sinh: Trang 1 Trang 2

CN tháng 03-04/2018 Chúa Nhật Lễ Lá - Phục Sinh: Trang 1 Trang 2

CN tháng 01-02/2018 IV-V B Thường Niên:: Trang 1 Trang 2

CN tháng 01/2018 II-III B Thường Niên:: Trang 1 Trang 2

CN tháng 12/2017 Mùa Vọng I-II: Trang 1 Trang 2

CN tháng 11/2017 XXXI-XXXII: Trang 1 Trang 2

CN tháng 10-11/2017 XXIX-XXX: Trang 1 Trang 2

Bản Tin