Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743 Khối Đoàn Thể


Huynh Đoàn Đa Minh:

Bà Nguyễn Thị Lợi: 613-228-9982


Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:

Bà Nguyễn Thị Đào: 613-317-0951


Hội Legio Mariæ:

Chị Nguyễn Minh Tâm: 613-680-4741


Hội Thăng Tiến Hôn Nhân:

Ông Bà Ngô Phú & Kim Oanh: 613-521-2974


Ban Thanh Niên