Trang Nhà Thông Tin Khối Đoàn Thể Khối Phụng Vụ Khối Ca Đoàn Khối Giáo Dục Liên Lạc

Đức tin không có việc làm là Đức tin chết

Giáo Xứ  Ðức Mẹ La Vang Ottawa Giờ Lễ Chúa Nhật: 9:30 AM - Lễ chính. 11:30 AM - Lễ Thiếu Nhi. 280  Wesley Avenue Ottawa Tel : (613) 663 5743

English

Khối Đoàn Thể

Trưởng Khối: Bà Nguyễn Thị Lợi


Huynh Đoàn Đa Minh:

Bà Nguyễn Thị Lợi 613-228-9982


Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:

Bà Nguyễn Thi Phượng 613-218-8164


Hội Thăng Tiến Hôn Nhân:

Ông Bà Ngô Phú & Kim Oanh 613-521-2974


Ban Thanh Niên